Byenvini sou sit

Enstiti Ayisyen Pou Defans Ak Devlopman Lang Krey˛l la

Ki sa nou ye

Enstiti lang kreyòl la se yon espas ki rasanble ansanm moun k ap travay pou kreyòl la jwenn plas li nan sosyete ayisyen an.

Bi enstiti a

Bi li se òganize rechèch ak etid k ap  pote plis limyè sou lang lan ak devlopman li. Enstiti a ap mete sou pye aktivite k ap pèmèt fè konnen lang lan plis epi chita prestij lang ak enpòtans li pou avansman peyi a.

Objektif

1-Batay pou defann epi fè respekte entegrite lang kreyòl la

2-Ankouraje pwodiksyon syantifik ak literè nan lang lan.

3-Reyalize yon seri aktivite pou jenn moun yo ka vin pi maton nan sèvi ak lang lan.

 

© 2014, Enstiti Ayisyen Pou Defans Ak Devlopman Lang Kreyòl