Articles

Dat enpòtan

An Ayiti
 1934 Kreyasyon Lig  Feminin Ayisyen
1950 Fi vin gen dwa vote
3 avril 1986 : 30000 moun mache pou egzije  yo respekte dwa fanm  ak prensip demokratik
1994 Kreasyon Minite Kondisyon Feminin ( Ministere de la Condition Feminine et aux droits des Femmes)